quản lý thông tin nhân sự HRM

Quản lý hồ sơ nhân sự với

dOhrm

  • Tạo và quản lý hồ sơ nhân sự nhanh chóng
  • Lưu trữ mọi thông tin về nhân sự
  • Lịch sử công tác
  • Chế độ lương, phụ cấp
  • Quản lý theo chức vụ, phòng ban
dùng ngay chat tư vấn

Quản lý phúc lợi, đãi ngộ

  • Phần mềm giúp bạn thay thế mọi thủ tục giấy tờ nhân sự rườm rà bằng công nghệ
  • Quản trị nhân sự hiệu quả, điều chỉnh chế độ đãi ngộ kịp thời.
  • Phê duyệt, điều chuyển nhân sự linh hoạt giữa các phòng ban, công ty con.
  • Liên thông phần mềm doTNP để chấm công, tính lương tự động nhanh hơn
dùng ngay
hệ thống thông tin nhân sự